• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
 • hyhy
 • hyhy1
 • hyhy2
 • hyhy3
 • .
 • Pomnik
 • Orlik
 • orlik2

Świetlica

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: sobota, 03, grudzień 2016
Super User

Godziny pracy świetlicy szkolnej:

 Świetlica dla klas I - VI

Poniedziałek – Piątek od 6:45 do 15:45

Publikacje

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: sobota, 28, marzec 2015
Super User

02Z okazji Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie pragniemy przedstawić historię tej placówki oświatowej, jej bogatą, różnorodną działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz znaczenie w środowisku, którego jest integralną częścią. Przez siedem dziesiątków lat wpisała się w życie miasta. Jej mury opuściły rzesze absolwentów. Chcemy ocalić od zapomnienia to wszystko, co stanowi o historii, faktach i ludziach ze Szkołą związanych. Redaktorami Monografii są absolwenci szkoły Jubilatki: dr Piotr Gałkowski - historyk oraz Jarosław Anuszewski, nauczyciel informatyki. Część pierwsza Monografii poświęcona jest dziejom szkolnictwa w mieście i historii szkoły, część druga "Organizacje szkolne" i trzecia "Życie szkoły" ma konstrukcję pracy zbiorowej, według określenia redaktorów powstałej w ścisłej współpracy z całym Gronem Pedagogicznym Szkoły Podstawowej nr 1 i zawiera szkice kilkunastu autorów. Załączony wykaz źródeł i literatury świadczy o ogromnym wysiłku organizacyjnym Redaktorów Monografii w realizacji tak poważnego zadania, jakim jest zgromadzenie, uporządkowanie olbrzymiego i rozproszonego w różnych archiwach i u osób prywatnych materiału źródłowego oraz uzyskanie relacji i wspomnień. Wśród aneksów są: ważniejsze dokumenty dotyczące SP1, wykazy nauczycieli szkoły, biogramy nauczycieli, prymusi szkoły w latach 1950 - 1998, kalendarium ważniejszych wydarzeń, ilustracje - już na końcu Monografii - zaczynają się zdjęciem asolwentów Szkoły Powszechnej z 1937 roku a kończą zdjęciem grona pedagogicznego z 1998 roku.

Barbara Wiśniewska

Fragment recenzji prof. dr. hab. Mirosława Krajewskiego
"(...Pomysł opracowania i wydania drukiem historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie zasługuje na szczególne uznanie i poparcie. Placówka ta na trwałe zapisała się w przeszłości tego miasta...)"

 

04 "WSPOMNIENIA O RYPIŃSKIEJ JEDYNCE" pod redakcją mgr Teresy Krzyżanowskiej - dyrektora szkoły. Zbiór zawiera wspomnienia absolwentów, nauczycieli, obecnych uczniów, przekazane w formie opowiadań, listów, wywiadów. Wspomnienia oddają swoisty klimat minionych lat, atmosferę pracy, życia i nauki młodych ludzi; zwyczaje, różne wydarzenia, sytuacje, przeżycia, podziękowania, życzenia. "Wspomnienia..." to efekt życzliwej współpracy Autorów prac wspomnieniowych z uczniami i pedagogami szkoły realizującymi zadania dydaktyczno-wychowawcze, to efekt rocznej pracy wokół jubileuszowej tematyki.

Fragmenty recenzji prof. dr. hab. Mirosława Krajewskiego "...Wspomnienia o rypińskiej "Jedynce" stanowią niecodzienny dokument historyczny. Siedemdziesięciolecie tej zasłużonej rypińskiej placówki oświatowej stało się okazją najpierw do zainspirowania ludzi trzech pokoleń do tego, by przelali na kartkę papieru to wszystko,co tkwiło w ich sercach a następnie do opracowania i wydania drukiem ich wspomnień..."

 

 

06 Publikacja w 100 rocznicę urodzin nauczycielki Jadwigi Gumińskiej pt. "Życie moje... opowieść o Jadwidze Gumińskiej", którą opracowali nauczyciele tej szkoły Ewa Szpakiewicz z redaktorem technicznym - Jarosławem Anuszewskim. Promocja książki odbyła się w kwietniu 2000r. Był to wkład szkoły w utwierdzenie historii i życia ludzi naszego miasta, naszej małej ojczyzny.

Praca, ofiarność, dobro i miłość - to ideały życia, które oddała szkole i pokoleniom uczniowskim - tak wspominają Jadwigę Gumińską rzesze Jej przyjaciół: nauczyciele, rodzice, uczniowie, znajomi. Godne naśladowania cechy osobowe Jadwigi Gumińskiej oraz sposób wykonywania powinności nauczycielskich, wspólna przeszłość w pracy zawodowej, bogata twórczość zainspirowały Szkołę do utrwalenia dokonań tego Pedagoga.

Barbara Wiśniewska

 

Bo o szlachetności człowieka to opowieść, którą prezentujemy w setną rocznicę urodzin Jadwigi Gumińskiej - osoby prawdziwie niezwykłej. Nie dlatego, że była nauczycielką, nie dlatego, że pracowała z oddaniem i pasją, nie wreszcie, że tworzyła poezję dla Rypina i o nim - tak czyni wielu ludzi godnych i utalentowanych. Była wyjątkowa, gdyż umiała przelać swe pasje na innych, zarazić twórczo, rozpalić i umocnić w tym, co dobrego czynią. Otwarta na ludzi, tolerancyjna, wsłuchana w życie drugiego człowieka, pełna uśmiechu, serdeczności i ciepła, które roztaczała wokół. Pragniemy przypomnieć sylwetkę Pani Gumińskiej w autobiografii, wspomnieniach Przyjaciół, refleksjach Uczniów i w poezji: znanej - tej patriotycznej, martyrologicznej i okolicznościowej, ale też nie znanej dotąd, nie publikowanej - refleksyjnej, osobistej, i tej żartoliwej, pokazującej Autorkę jako humorystkę i znawcę ludzkiej natury. Utwory poetyckie zostały podane zgodnie z zamysłem Pani Gumińskiej, gdyż sama uporządkowała je tematycznie i opatrzyła tytułami, co wiernie zachowujemy. Wśród zbiorów, które pozostawiła po sobie, jest ponad sto zeszytów z mantażami okolicznościowymi. Nie prezentujemy ich w tym wydaniu, chociaż służyły wielu pokoleniom uczniów i rypinian, oglądali je bowiem w kinie i w Domu Kultury. Wiersze zgromadzone w niniejszej publikacji wyrażaja osobowość Pani Jadwigi Gumińskiej, odkrywają bogactwo Jej uczuć, przeżyć, doświadczeń. Przede wszystkim zaś pokazują ukochanie człowieka, które miała w sobie, w swoim uśmiechu, jakby chciała, abyśmy zapamiętali, że "w miłości wielka jest siła"

Ewa Szpakiewicz

 

10

Tomik "Dziecięce strofy" składa się z czterech tematycznie podzielonych części. Pierwsza część - "Bajki, bajeczki..." - stanowią krótkie wierszyki, poświęcone bardzo lubianej przez dzieci bajce "Calineczka". Część druga "Dzieci dzieciom" - to utwory o różnej tematyce, najczęściej związane z obserwacją otoczenia przez dzieci. "Pory roku w moich oczach" przybliża czytelnikowi sposó widzenia pór roku - wiosny i zimy przez najmniejszych obserwatorów. Ostatnia część, zatytułowana "Moja pierwsza opowieść", składa się z krótkich opowiadań, które są próbą wniesienia do tekstu akcji, legendy, czy też elementów bajki. Zamieszczone w niniejszym tomiku prace stanowią owoc spontanicznych działań literackich dzieci. Czasem inspiracją były szkolne zdjęcia, czasem wesoła zabawa z rówieśnikami. Podziękowania należą się samym twórcom tych wyjątkowych dzieł, jak również nauczycielkom edukacji wczesnoszkolnej, które podtrzymywały zapewne w dzieciach ducha wytrwałości i dawały potwierdzenie piękna ich dzieł. Miejmy nadzieję, że oddany do rąk Czytelników tomik, stanowiś będzie zachętę do powstawania kolejnych utworów młodych twórców.

Iwona Zielińska

 

08

Z radością prezentujemy w niniejszym zbiorze dotychczas nie publikowane prace uczniów naszej Szkoły; wypowiedzi literackie, które przybrały formę wierszyków, fraszek, poetyckiej refleksji, opowiadań, baśni, tekstów swobodnych. Zeszyt uczniowskiej twórczości został opatrzony tyułem, zaczerpniętym z wiersza "Modlitwa" ks. Jana Twardowskiego: "...widzimy dalej i więcej", gdyż we wszystkich pracach widoczna jest indywidualność każdego dziecka, niezależność myślenia, odmienny nastrój pisanych tekstów, wyraźna skala wartości, otwartość i szczerość. Naszym celem jest pokazanie, że dzieci podejmują różnorodne tematy i formy. Uczniowie piszą swoje utwory z wewnętrznej potrzeby, niekiedy pod wpływem przeżycia, chwili, impresji. Wówczas powstają teksty swobodne lub te najprostsze - krótkie, melodyjne wierszyki. Są tu też obszerniejsze prace epickie, które powstały z chęci pisania tkwiącego w dziecku przez cały czas. To świadome pisanie i to nieświadome w takim samym stopniu rozbudza wrażliwość dziecka na dobro, na piękno słowa, kreuje jego indywidualność. Dlatego spróbujmy "odczytać sercem" - "sercem pisane" teksty - i te chopinowskie, które powstały z myślą o organizowanym przez Ośrodek Chopinowski w Szafarni konkursie na wiersz, i te inspirowane lekturą, i te o "wiośnie radosnej" i o "smuteczku w deszczu". Pan Proesor Jerzy Pietrkiewicz na spotkaniu z uczniami "Jedynki" 12 maja 2000 roku pozostawił im dwa najważniejsze "przykazania". Powiedział wówczas: "Dziecko żyje w nas cały czas, a miłość jest najważniejsza". Chciejmy o tym pamiętać czytając zebrane tu teksty, aby zachować świeżość spojrzenia, wiarę w dobro i miłość.

Ewa Szpakiewicz

 

 

12

W rozdziale pierwszym omówiono potrzeby rozwojowe dzieci i młodzieży. Wskazano na olbrzymi potencjał twórczy, myślowy, wolitywny i uczuciowy ukryty w "duszy" dziecka, ucznia. Zadaniem nauczyciela jest wydobywać na jaw te "schowane" wartości, dać im szansę wyjścia na zewnątrz, by młodą osobę prowadzić ścieżkami ku dobru, pięknu, prawdzie. Jawi się tu misja pedagoga, który winien posiąść mistrzowskie umiejętności wpierania rozwoju ucznia zarówno w procesie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym. Sposoby edukacyjnego działania, którego podstawą jest troska o "jakość człowieka" i jego podmiotową indywidualność, zaprezentowano w drugim rozdziale. Kolejny dział "Wychowanie a transformacja w edukacji" przedstawia zderzenie przeobrażeń oświaty, idei przemian z praktyką oświatową, poczynaniami administracji oświatowej. Czwarty rozdział pracy nawiązuje do doświadczeń w zakresie organizacji uroczystości i imprez odbywających się w Szkole Podstawowej nr 1 w Rypinie.

Teresa Krzyżanowska

 

 

14

Oddajemy do rąk Czytelnika zbiorową publikację, której inicjatorami i autorami są nauczyciele najstarszej rypińskiej szkoły. Wydanie to zbiega się z 75-leciem powstania Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie. Książka jest zbiorem scenariuszy imprez szkolnych, które wzbudzały zainteresowanie całego lokalnego środowiska, w którym Szkoła funkcjonuje. Scenariusze są dowodem czasu historii placówki, budowanego dzień po dniu, w trudach edukacyjnych i wychowawczych zmagań. Na stronach tej publikacji zapisały się ludzkie przeżycia: patriotyczna nostalgia, absolwenckie wzruszenia, rodzinne ciepło. Publikacja zawiera wybór scenariuszy uroczystości powstałych na przestrzeni kilkunastu lat przy indywidualnym zaangażowaniu nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie, która ma bogate tradycje uczestnictwa uczniów w różnych formach życia artystycznego. Różnorodna tematyka uroczystości jest potwierdzeniem tegoż faktu. Zawsze jednak to okazja do przesłania pięknego, poetyckiego słowa. Do książkowego wydania skłoniła nas potrzeba zapamiętania czasu, przestrzeni i tego nieuchwytnego uroku poetyckich słów, które na scenie stają się rodzajem rozmowy. Mamy nadzieję, że publikacja posłuży pomocą, czy też zainspiruje nauczycieli do realizowania bliskiego kontaktu dziecka z dziełem literackim, które nabiera szczególnego blasku na scenie jako słowo mówione, stanowi zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i kulturowych.

Teresa Krzyżanowska

 

skanpublikacji

Jubileusz osiemdziesięciolecia najstarszej rypińskiej szkoły Szkoły Podstawowej nr 1 stał się okazją do wydania drukiem publikacji dr Iwony Zielińskiej pt. Gdzie historia łączy pokolenia. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie. Monografia albumowa.
   Na 124 stronach, wydania bogato ilustrowanego archiwalnymi dokumentami i zdjęciami, zostały przedstawione najważniejsze wydarzenia z dziejów Szkoły, najważniejsze sylwetki w historii tej placówki: mjra Henryka Sucharskiego patrona, Jadwigi Gumińskiej, Zygmunta Rychlewskiego, Gustawa Sommera i Reginy Wierzchowskiej nauczycieli i niezwykłych pedagogów. Czytelnik znajdzie w książce także pierwsze próby literackie uczniów tej szkoły: Natalii Rogowskiej, Joanny Stefańskiej, Maksymiliana Marynowskiego, Ani Ulewicz, Magdy i Karoliny Celebuckiej oraz Sylwii Ziółkowskiej.
Na kolejnych kartach opisano symbolikę Szkoły: od najważniejszych pieśni począwszy, poprzez sztandar Szkoły, przynależność do Klubu Przodujących Szkół oraz Klubu Szkół Westerplatte, szkolne koła PCK i SKO, szkolną bibliotekę oraz chór, a na rekordach Szkoły i zespołach tanecznych skończywszy. Ukazano również dzień wczorajszy oraz dzień dzisiejszy bieżącego życia szkoły, przez co książka oddaje niepowtarzalny, twórczy klimat szkoły wielu pokoleń mieszkańców Rypina.
   Publikacja zawiera zestawienia kierowników i dyrektorów, nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych oraz nigdzie nie publikowany wykaz absolwentów (za lata 1938 i 1947-2000) rypińskiej Jedynki.
   Publikację zamyka Kalendarium szkolnictwa miasta Rypina, bowiem dziejów najstarszej rypińskiej szkoły nie można ujmować w oderwaniu od historii edukacji i oświaty w mieście.
Książkę recenzował prof. zw. dr hab. Marian Pawlak z Bydgoszczy, zaś projekt okładki wykonała Regina Magier z Włocławka.

Iwona Zielińska

 

17 Gazetka szkolna "Dmuchawiec" to pismo redagowane przez uczniów pod kierunkiem nauczycieli.Treść "Dmuchawca" dotyczy głównie życia szkoły w każdym jej aspekcie. Prace przy redagowaniu szkolnej gazety przynoszą konkretne korzyści zarówno redaktorom, jak i czytelnikom, którzy mogą na bieżąco poznawać wydarzenia szkolne. Obecnie gazetka od brudnopisu, aż po maszynopis powstaje w szkole w pracowni komputerowej, ale na początku była pisana ręcznie i powielana. Pierwszym redaktorem "Dmuchawca" była pani mgr Teresa Krzyżanowska, później pani mgr Jolanta Gałkowska, najdłużej, przez wiele lat pani mgr Beata Regiel. W roku ubiegłym młodzi redaktorzy pracowali pod kierunkiem pani dr Iwony Zielińskiej i pani mgr Ewy Jankowskiej. W bieżącym roku z uczniami współpracuje cały zespół - pani Urszula Smolińska, pan mgr Tadeusz Dworzyński, pani mgr Beata Szwed i pani Renata Lewandowska, a kieruje redaktor naczelny pani mgr Ewa Jankowska.

Dokumentacja

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 11, marzec 2015
Super User

1. Statut Szkoły - POBIERZ

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania - POBIERZ

3. Sprawozdanie śródroczne wychowawców klas I - POBIERZ

4. Sprawozdanie śródroczne wychowawców klas II - III - POBIERZ

5. Sprawozdanie śródroczne wychowawców klas IV - V - POBIERZ

6. Sprawozdanie śródroczne wychowawców klas VI - POBIERZ

7. Sprawozdanie śródroczne wychowawców klas VII - VIII - POBIERZ

8. Sprawozdanie roczne wychowawców klas I - POBIERZ

9. Sprawozdanie roczne wychowawców klas II - III - POBIERZ

10. Sprawozdanie roczne wychowawców klas IV - POBIERZ

11. Sprawozdanie roczne wychowawców klas V - VI - POBIERZ

12. Sprawozdanie roczne wychowawców klas VII - POBIERZ

 

Sport

Kategoria: Menu-boczne
Opublikowano: środa, 04, marzec 2015
Super User

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2018/2019

 

Powiatowe Zawody w LA  O Puchar Burmistrza :

II miejsce w skoku wzwyż - Maja Nowatkowska

III miejsce w skoku w dal - Maja Krzykalska

III miejsce w rzucie piłką palantową - Amelia Piasecka

zwycięstwa drużynowe: dziewczęta III miejsce; chłopcy II miejsce

Zawody Powiatowe w Pływaniu 2018:

SP1 wygrała klasyfikację generalną w kategorii dziewcząt i chłopców

Skład drużyny dziewcząt: Maja Nowatkowska , Aleksandra Kubicka, Laura Zurel,  Maja Krzykalska , Ada Gnap, Maja Chwedczuk, Wiktoria Leśniewska , Wiktoria Zurel.

Skład drużyny chłopców: Maks Grodzicki, Szymon Malinowski, Piotr Kubicki, Jan Tyburski, Szymon Śliwa, Oliwier Wiśniewski, Kamil Stępski, Mariusz Budny.

Maja Nowatkowska - I miejsce techniką delfina,

Maja Krzykalska – II miejsce stylem klasycznym

Mistrzostwa Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Pływaniu Igrzyska Dzieci:

Maja Nowatkowska - srebrna medalistka w stylu klasycznym

Laura Zurel – srebrna medalistka w stylu grzbietowym

Aleksandra Kubicka – brązowa medalistka w stylu klasycznym

IV miejsce drużynowe dziewcząt w pływaniu i V miejsce sztafety 6x25m stylem dowolnym

 

 

 

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017

  

XI miejsce w XIX Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Sztafetowych Biegach Przełajowych dziewczat w Bydgoszczy (Pola GrzybowskaRóża Pilarska, Jagoda Rzeszot, Andźelika Listkowska, Patrycja Suwała, Klaudia kubicka, Amelia Śniegocka, Żaklina Nowak, Oliwia Murawska)

miejsce w Powiatowych Zawodach w Pływaniu (Klaudia Kubicka, Aleksandra Kubicka, Maja Nowatkowska, Maja Krzykalska, Julia Jaworska, Marcelina Bartecka, Jagna Jarzębowska)

IV miejsce w Powiatowych Zawodach w Piłce Nożnej "Piłkarskie Piątki"( Pola Grzybowska, Róża Pilarska, Klaudia Kubicka, Wiktoria Kogut, Julia Łojszczyk, Andźelika Listkowska, Patrycja Suwała, Maja Janikowska)

III miejsce w Powiatowych Zawodach w Tenisie StołowymWiktoria Jankowska, Oliwia Makowska

I miejsce w Powiecie i V miejsce w Ćwierćfinałach Wojewódzkich w Piłce siatkowej dziewcząt - Andżelika Listkowska, Patrycja Suwała, Pola Grzybowska, Paulina Sulika, Wiktoria Jankowska, Weronika Wróblik, Łucja Żuchowska, Oliwia Gonia, Weronika Krauza, Wiktoria Kogut

W listopadzie 2016r. w Toruniu odbyła się Halowa Olimpiada LDK.

IV miejsce drużynowo w czwórbojuMikołaj Rumiński

II miejsce w biegu na 500m. – Jakub Listkowski

Reprezentacje: Bydgoszcz miasto i Bydgoszcz Powiat, Włocławek, Grudziądz, Olsztyn, Szczecin, Poznań, Gdańsk, Białystok, Zielona Góra, Toruń i Płock - Andżelika Listkowska, Patrycja Suwała, Jakub Trędewicz, Adam Małkowski, Konrad Kopczyński

Odbyły się również Szkolne Zawody w Skoku Wzwyż

Najlepsze wyniki:

Dziewczęta kl. VI

1.Klaudia Kubicka – 120

2.Pola Grzybowska – 120

3.Julia Łojszczyk – 115

Chłopcy kl. VI

1.Mikołaj Rumiński – 135

2.Szymborski Łukasz – 125

3.Jakub Trędewicz – 125

Kl. V dziewczęta

- Oliwia Makowska – 125

- Róża Pilarska – 115

- Oliwia Murawska – 115

Kl. V chłopcy

- Jan Cegłowski – 125

Kl. IV chłopcy

- Jakub Listkowski – 130

- Krystian Derkowski – 120

- Oliwier Mazurkiewicz - 105

 

Mistrzostwa Powiatu Rypińskiego w Pływaniu 9 listopada 2016 

DZIEWCZĘTA

styl motylkowy

III m-ce  Nowatkowska Maja

V m-ce  Bartecka Marcelina

styl grzbietowy

II m-ce   Nowatkowska Maja

IV m-ce  Jaworska Julia

styl dowolny

II m-ce  Kubicka Klaudia

IV m-ce  Bartecka Marcelina

styl klasyczny

I m-ce  Kubicka Aleksandra

II m-ce  Krzykalska Maja

styl zmienny

II m-ce  Kubicka Klaudia

IV m-ce  Kubicka Aleksandra

sztafeta 4x25m stylem dowolnym

I m-ce  Kubicka Klaudia, Nowatkowska Maja, Bartecka Marcelina, Jaworska Julia

CHŁOPCY

styl motylkowy

I m-ce Stępski Piotr

III m-ce Rupiński Mateusz

styl grzbietowy

II m-ce Malinowski Szymon

IV m-ce Wiśniewski Oliwier

 styl dowolny

I m-ce Stępski Piotr

V m-ce Świerczyński Szymon

styl klasyczny

III m-ce Malinowski Szymon

IV m-ce Smykowski Szymon

 styl zmienny

III m-ce Rupiński Mateusz

 sztafeta 4x25m stylem dowolnym

II m-ce Stępski Piotr, Malinowski Szymon, Rupiński Mateusz, Świerczyński Szymon

Klasyfikacja generalna

I miejsce kategoria dziewcząt

II miejsce kategoria chłopców

 

XIX Kujawsko-Pomorskie  Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Pływaniu w Bydgoszczy 7 grudnia 2016r.

Po raz pierwszy szkoła uczestniczyła w mistrzostwach województwa

Najlepsze wyniki osiągnęli: Nowatkowska Maja, Kubicka Klaudia, Stępski Piotr, Bartecka Marcelina

DZIEWCZĘTA 

KONKURENCJE:

50m stylem motylkowym

 1. Bartecka Marcelina XXVII
 2. Kubicka Aleksandra XXV

50m stylem grzbietowym

 1. Nowatkowska Maja X
 2. Jaworska Julia XXII

50m stylem dowolnym

 1. Kubicka Klaudia X
 2. Bartecka Marcelina XXV

50m stylem klasycznym

 1. Kubicka Aleksandra XVII
 2. Krzykalska Maja XXIV

100m stylem zmiennym

 1. Kubicka Klaudia VII
 2. Nowatkowska Maja IX

SZTAFETA   4x25m stylem dowolnym

Kubicka Klaudia, Bartecka Marcelina, Kubicka Aleksandra, Nowatkowska Maja  X

CHŁOPCY

KONKURENCJE:

50m stylem motylkowym

 1. Stępski Piotr X

50m stylem grzbietowym

 1. Malinowski Szymon XXVI
 2. Świerczyński Szymon XXVIII

50m stylem dowolnym

 1. Stępski Piotr XVIII
 2. Rupiński Mateusz XXXII

50m stylem klasycznym

 1. Malinowski Szymon XXXII
 2. Smykowski Szymon XXXIV

SZTAFETA   4x25m stylem dowolny

Stępski Piotr, Malinowski Szymon, Świerczyński Szymon, Rupiński Mateusz XII

Szkoła SP1 w Rypinie  zajęła 10 miejsce w województwie w kategorii dziewcząt

Regionalne zawody w czwórboju LA "Nestle Cup". Włocławek 27.05.2017r.

1. Mikołaj Rumiński - II miejsce

2. Jakub Listkowski - IV miejsce

Listkowski Jakub, kl.V a - II miejsce w biegu na 500 m w Halowej Olimpiadzie LA-Polska Północna Toruń

Rumiński Mikołaj, kl.VI a - I miejsce w biegu na 100 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szuwała Olaf, kl.VI a - II miejsce w rzucie p. palantową w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Suwała Patrycja, kl. VI c - III miejsce w rzucie p. palantową w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Małkowska Marta, kl. VI d - III miejsce w biegu na 60 m w Otwartych Mistrzostwach Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Kubicka Aleksandra, kl. III a - II miejsce 50 m stylem klasycznym w Ogólnopolskich Zawodach w Pływaniu ,,Od Młodzika do Olimpijczyka’’ w Warszawie (patronat Ministerstwa Sportu i Turystyki); I miejsce w drużynowym wieloboju pływackim w Bydgoszczy - Ogólnopolskie Drużynowe zawody pływackie; III miejsce 200 m stylem klasycznym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego; Rekordzistka powiatu w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym

Nowatkowska Maja, kl. IV b - II miejsce 50 m stylem grzbietowym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - PomorskiegoII miejsce 50 m stylem klasycznym w Indywidualnych Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego; Rekordzistka powiatu w sztafecie 4x50 m stylem dowolnym       

Stępski Piotr VI c - Mistrz i Rekordzista  Powiatu Rypińskiego na 50 m stylem dowolnym i  motylkowym X miejsce  50 m stylem w XIX Kujawsko- Pomorskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Bydgoszczy

 

Osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2015/2016

 

 Powiatowe zawody w pływaniu

Powyższe zawody odbyły się 05.11.2015r. na pływalni RCS-u. Nasze dziewczęta zajęły II miejsce drużynowo, przegrywając z SP3 tylko 1 punktem. Szkołę reprezentowały:

Maja Nowatkowska: styl zmienny- IV miejsce; styl grzbietowy- II miejsce

 • Klaudia Kubicka: styl zmienny- II miejsce; styl klasyczny- II miejsce
 • Pola Grzybowska: styl grzbietowy- IV miejsce
 • Julia Jaworska: styl dowolny- V miejsce
 • Jagna Jarzębowska: styl klasyczny- III miejsce; styl motylkowy- III miejsce
 • Marcelina Bartecka: styl dowolny- V miejsce; styl motylkowy- III miejsce

Sztafeta płynąca stylem dowolnym w składzie: Maja Nowatkowska, Klaudia Kubicka, Jagna Jarzębowska i Marcelina Bartecka zajęła II miejsceDziewczęta są uczennicami III, IV i V klas, dlatego mamy nadzieję, iż w przyszłym roku zostaną mistrzyniami powiatu :-) 

Meeting lekkoatletyczny w Toruniu

We wrześniu 2015 roku nasza szkoła przystąpiła do programu „Lekkoatletyka dla każdego”. 28 listopada 2015 roku uczniowie naszej szkoły, biorący udział w powyższym projekcie uczestniczyli w zawodach, które odbyły się w toruńskiej hali sportowo – widowiskowej, a zorganizowane były przez Polski Związek Lekkiej Atletyki. Dzieci startowały w biegu na 500 m lub w wieloboju. Nasz zespół wspierali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Cypriance. Po zakończeniu współzawodnictwa uczestnicy otrzymali pamiątkowe koszulki i słodkie niespodzianki. Mogli również zebrać autografy od gwiazd polskiej lekkoatletyki, które swoją obecnością uświetniły imprezę. 

Powiatowe zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych

            18 grudnia 2015 roku na sali gimnastycznej SP3 w Rypinie odbyły się Powiatowe zawody w tenisie stołowym szkół podstawowych. Każdy zespół składał się z dwóch zawodniczek, które rozgrywały miecze indywidualnie, a następnie w deblu. Nasze uczennice: Aleksandra Szulkowska z klasy VIa i Oliwia Makowska z klasy Ve pokonały zespoły z Długiego, Ostrowitego i SP3 w Rypinie, zajmując tym samym I miejsce i kwalifikując się do etapu rejonowego. Ponadto Aleksandra Szulkowska została wybrana najlepszą zawodniczką turnieju. Trzymamy kciuki za dziewczęta, mając nadzieję, że wypadną jeszcze lepiej niż rok temu, gdy zespół, w którego skład wchodziła Aleksandra Szulkowska i Dominika Rentflejsz zajęły IV miejsce w zawodach wojewódzkich. Powodzenia! :)

Szkolne zawody w piłce siatkowej dziewcząt klas V – VI

22 grudnia 2015 roku na sali gimnastycznej w naszej szkole odbyły się rozgrywki w piłce siatkowej dziewcząt klas V-VI w ramach zadania „Multisport II”- wspieranego przez Burmistrza Miasta Rypin. Powyższym projektem objęci byli uczniowie klas II-VI, którzy uczestniczyli w zajęciach z pływania, piłki nożnej, tenisa stołowego i piłki siatkowej. Mistrzyniami szkoły w piłce siatkowej dziewcząt klas VI został zespół „KAKTUSY”, w składzie: Aleksandra Szulkowska, Aleksandra Laskowska, Wiktoria Szczepańska i Julia Łojszczyk. Mistrzyniami szkoły w piłce siatkowej dziewcząt klas V został zespół „SMILE” w składzie: Pola Grzybowska, Żaklina Nowak, Zuzanna Murawska i Gabriela Kaliszewska. Zwycięskie zespoły otrzymają pamiątkowe dyplomy podczas apelu podsumowującego pracę w I semestrze roku szkolnego 2015/16. 

Szkolne zawody skoku wzwyż klasy IV-VI

W szkolnych zawodach skoku wzwyż przeprowadzonych w dniu 22.03.2016r. uczniowie SP1 w Rypinie osiągnęli następujące wyniki :

Klasy IV.

Dziewczęta: Im. Makowska Oliwia - 110cm,

IIm.  Rzeszot Jagoda - 110cm,

IIIm. Pilarska Róża - 105cm,

Chłopcy: Im Cegłowski Jan - 125cm,

IIm Listkowski Jakub - 120cm,

IIIm Świątkowski Michał - 115cm,

Klasy V.

Dziewczęta:  Im Gawrońska Natalia - 110cm,

IIm Kubicka Klaudia - 105cm,

IIIm Przemyłska Oliwia - 100cm,

Chłopcy: Im Ratkowski Jakub - 110cm,

IIm  Klufczyński Dawid - 100cm,

Klasy VI.

Dziewczęta:  Im Laskowska Aleksandra - 125cm,

IIm Szulkowska Aleksandra - 125cm,

IIIm Kamińska Agata - 115cm,

Chłopcy: Im Kościelski Karol - 130cm,

IIm Krajewski Jakub - 120cm,

IIIm Ratkowski Kacper - 120cm,

 

 

Dziewczęta SP1 prowadzą nauczyciele:

mgr Tadeusz Dworzyński

mgr Iwona Grubalska

Chłopców SP1 prowadzą nauczyciele:

mgr Jacek Krajewski

mgr Tomasz Paczkowski