• Strona internetowa jest w trakcie modernizacji. Za utrudnienia przepraszamy
  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie
  • hyhy
  • hyhy1
  • hyhy2
  • hyhy3
  • .
  • Pomnik
  • Orlik
  • orlik2

Historia Szkoły

Kategoria: Menu-boczne Opublikowano: środa, 30, listopad -0001 Super User

Decyzja - uchwała o budowie Szkoły została podjęta 12 listopada 1924 r. na posiedzeniu Rady Miasta, a już 21 listopada w Urzędzie Notarialnym w Rypinie przedstawiciele Rady Miejskiej - burmistrz Józef Budzanowski i członek Magistratu Całek Stencel kupili od Żyda Synaja vel Salomona vel Selima Golde działkę przy ulicy Koszarowej pod budowę gmachu dla szkół powszechnych. Patronat nad budową sprawował Komitet Budowy z burmistrzem Józefem Budzanowskim na czele. Uroczyste oddanie szkoły męskiej - nr 1 odbyło się we wrześniu 1928 r., szkoły żeńskiej - nr 2 - 1 września 1930r. Budynek składał się z dwóch dwupiętrowych gmachów bliźniaczych. Wyposażony był w najnowsze urządzenia: kanalizację, wodociągi, sale natryskowe i centralne ogrzewanie. Gmach szkoły był w latach trzydziestych dumą miasta. Na zniwelowanym terenie przy budynku szkoły założono park oraz powstała nowa ulica 3 Maja. Szkoła uzyskała najwyższy - trzeci szczebel organizacyjny. Nauka trwała 7 lat, plan nauczania obejmował 11 przedmiotów z religią, razem 191 godzin nauki tygodniowo. Największą liczbę godzin przeznaczano na przedmioty humanistyczne (74), techniczno-artystyczne (66) i matematyczno-przyrodnicze (51). Programy nauczania poszczególnych przedmiotów cechował nadmiar treści naukowych. Dużą rolę przywiązywano w okresie międzywojennym do nauki religii, w niedzielę uczniowie obowiązkowo, zwartą grupą pod opieką nauczyciela maszerowali do kościoła na Mszę św. Liczba uczniów w szkołach powszechnych nr 1 i nr 2 wahała się łącznie ok. 1300-1400 osób. Przez cały okres międzywojenny do szkoły nr 1 i nr 2 uczęszczały dzieci różnych wyznań religijnych: rzymskokatolickie, ewangelickie, mojżeszowe i prawosławne. Szkoły prowadziły bardzo ożywioną działalność pozalekcyjną. Działały koła i organizacje: harcerstwo, Koło Młodzieży PCK, Koło LOP, spółdzielczy sklepik uczniowski, Koło Miłośników Przyrody, SKO, chór szkolny, Szkolne Koło Towarzystwa Budowy Szkół Powszechnych, Szkolne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej. Odbywały się zajęcia świetlicowe - 1 godzina w tygodniu dla każdej klasy, zorganizowano bibliotekę, pierwsze książki zakupiono ze zbiórki pieniędzy od rodziców. W 1929 roku biblioteka liczyła 250 tomów. W szkole bardzo dużo czasu poświęcano kształtowaniu uczuć patriotycznych. Uroczyście obchodzono każdego roku Święto Niepodległości, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, powstania listopadowego, styczniowego, zwycięstwa pod Grunwaldem. Uroczyście obchodzono w szkołach imieniny prezydenta Ignacego Mościckiego, silnie akcentowano kult Józefa Piłsudskiego. Wojna przerwała lata świetności szkoły. 7 września w godzinach popołudniowych wojska niemieckie zajęły Rypin, miasto zostało włączone do Okręgu Rzeszy Gdańsk - Prusy Zachodnie. W połowie października 1939r. wezwano nauczycieli na rozmowę do siedziby inspektoratu szkolnego w Rypinie, przejętego przez niemieckiego inspektora Woywoda, który polecił, aby nauczyciele nie opuszczali Rypina Wkrótce Niemcy podstępnie zwołali konferencję nauczycieli powiatu, których aresztowali i uwięzili w budynku przy ul. Warszawskiej 20 (Dom Kaźni), a następnie torturowali, maltretowali, męczyli, bili i rozstrzelali. Po wakacjach 1940 roku władze okupacyjne uruchomiły w budynku tylko szkołę przeznaczoną dla dzieci niemieckich i Polaków, którzy podpisali volkslistę. Szkoła ta istniała do połowy 1944 roku; na przełomie lat 1942/43 mieścił się tu także oddział szpitala zakaźnego. W 1944 roku - do wyzwolenia Rypina gmach szkoły przeznaczono na szpital wojskowy. 21 stycznia 1945 roku Rypin został wyzwolony i od 28 stycznia w mieście funkcjonuje Inspektorat Szkolny podporządkowany Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego, który zajmuje się odbudową oświaty. Już na początku 1945 roku uruchomiono Szkołę Powszechną, zajęcia odbywały się w budynku Gimnazjum Miejskiego, a gmach szkoły powszechnej był porządkowany przez nauczycieli, rodziców i młodzież i już w marcu przeniesiono szkołę do budynku, w którym mieści się do dnia dzisiejszego.

 Piotr Gałkowski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie 1928-1998

 

 Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia Szkoły w latach 1928-2014

1924 - Rada Miejska w Rypinie podejmuje decyzję o budowie gmachu dla szkół  powszechnych

1926 - Uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę szkoły

1928 - Nadanie szkole imienia pierwszego Marszałka Józefa Piłsudskiego

1939 - Zamordowanie 6 rypińskich nauczycieli Szkoły Powszechnej przez Selbstschutz

1939-44 - Niemieckie władze okupacyjne uruchamiają w budynku szkołę dla niemieckich dzieci

1944-45 - W szkole mieści się niemiecki szpital wojskowy i oddział zakaźny szpitala miejskiego

1945 - Wyzwolenie Rypina i odbudowa szkolnictwa powszechnego w mieście. Pierwsze zajęcia w gmachu przy ulicy Szkolnej 3 / obecny budynek szkoły

1945-47 - Szkoła Powszechna podzielona na trzy jednostki organizacyjne: Nr 1, Nr 2, Nr 3 

1947-53 - W budynku szkolnym mieści się Szkoła Podstawowa nr 1 i nr 2

1960 - Zostaje oddane do użytku boisko szkolne. Do nowej szkoły przy ulicy Sportowej odchodzi z Jedynki 655 uczniów

1964 - Zostaje wybudowane nowe skrzydło, obecna sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka

1975 - Szkoła otrzymuje imię majora Henryka Sucharskiego. Powstaje Izba Pamięci Narodowej

1984 - Szkoła zostaje odznaczona złotą odznaką Za zasługi dla województwa włocławskiego

1986 - Powstaje Szkoła Podstawowa nr 3 – z Jedynki odchodzi do niej 787 uczniów

Szkołę odwiedza obrońca Westerplatte komandor Leon Pająk

1987 - Jedynka zostaje przyjęta do Klubu Przodujących Szkół

1990 - Szkoła organizuje Ogólnopolski Zjazd Klubów Przodujących Szkół dla 21 szkół zrzeszonych w Klubie

- Przystępujemy do Klubu Szkół Westerplatte

1996 - SP1 organizatorem XI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte dla 185 uczestników z 35 szkół z całej Polski. Obrońcy Westerplatte goszczą w szkole. Nauczyciele Jedynki laureatami konkursu na Hymn Klubu Szkół Westerplatte

1998 - Obchody 70-lecia szkoły. Wydanie Monografii SP 1

Wydanie publikacji Wspomnienia o rypińskiej Jedynce

2000 - Promocja książki o nauczycielce Jadwidze Gumińskiej – autorce szkolnych hymnów i poezji o Rypinie - Życie moje…

- Wizyta poety Jerzego Pietrkiewicza w Jedynce

2001 - Wydanie twórczości uczniów w publikacjach Widzimy dalej i więcej oraz Dziecięce strofy

2004 - Ukazuje się zbiór scenariuszy uroczystości szkolnych i miejskich Aby zaspokoić potrzebę tworzenia

2008 - 80-lecie Szkoły. Uroczystości w kościele parafialnym. I Zjazd Absolwentów Jedynki

2010 - Uroczyste otwarcie boiska ”Orlik”

2010 - Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego w Szkole Podstawowej nr 1. Utworzenie pierwszych w województwie oddziałów dla uczniów 6-letnich

2012 - Powstanie placu zabaw „Radosna Szkoła” dla najmłodszych uczniów

2013 - Uroczystości związane z 85 – leciem Szkoły

 

Hymn szkolny

słowa : Jadwiga Gumińska

muzyka : Zygmunt Rychlewski

 

Hej, uczniowie w górę głowy

Ponad nami niby ptak

Płynie sztandar kolorowy

Sztandar szkolny, ten nasz znak

Przyrzekamy Ci sztandarze

Zawsze Cię wysoko nieść

Twoja sława z nami w parze

W Tobie honor nasz i cześć.

Nam Sucharski odtąd wzorem

Dla Ojczyzny chcemy żyć!

Praca będzie nam honorem

Ten znak szkolny będziem czcić.

Przyrzekamy Ci Majorze

Sztandar nasz wysoko nieść

I pamiętać o honorze

A dla Ciebie hołd i cześć!

 

Hymn Klubu Szkół Westerplatte

Pieśń o chwale

słowa : Jolanta Gałkowska

muzyka : Stefan Dąbrowski

 

Z pamięci i chwały wyrosła ta pieśń

i z mocy ich czynów walecznych.

O tych zaśpiewajmy, co wrześniowe dni

na Westerplatte przeszli.

Ze śladów historii przyszłość wyrasta,

to my jej godnymi piewcami.

Zawiążmy dziś przeto przyjaźni tej krąg,

pamięci hymn śpiewajmy

 Ich Westerplatte wciąż żyje i trwa,

co dzień nasze trudy dźwigamy.

Nić męstwa więc mocno pochwyćmy dziś znów,

nieśmy w przyszłość przed nami.

 Refren : Niech płynie pieśń w szeroki świat

              i głosi pokoleniom,

              że wyrastamy z Ojczyzny tej,

              która „nie gubi bohaterów”.

 

 Klub Szkół Westerplatte

We wrześniu 1989 roku z okazji 50 rocznicy wybuchu II wojny światowej odbyło się zjazd Westerplatczyków. Organizatorem był ZBOWiD z Gdańska-Nowy Port. Na spotkaniu tym dyrektor i uczniowie Szkoły Podstawowej w Resku (woj. szczecińskie) wystąpili z inicjatywą powołania klubu szkół noszących imię związane z obroną Westerplatte. We wrześniu 1990 roku odbył się w Gdańsku, z udziałem naszej Szkoły, I Założycielskie Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte, zarejestrowane 28 lutego 1991 roku w Sądzie Wojewódzkim w Gdańsku jako stowarzyszenie pod nazwą Klub Szkół Westerplatte z siedzibą w Gdańsku w Zespole Szkół Morskich. Klub działa w oparciu o statut. Członkami zwyczajnymi są szkoły. Członkostwo honorowe otrzymali m.in. wszyscy Westerplatczycy, a członkostwo wspierające niektórzy pracownicy sanatorium Gracja w Ciechocinku, siedziby Stowarzyszenia Rodzin Westerplatczyków i Hubalczyków. Szkoła Podstawowa nr 1 w Rypinie jest członkiem Klubu Szkół Westerplatte od 6 września 1990 roku. Elementami symboliki klubowej są: Znaczek Klubu, Sztandar, Hymn, Znak Pamięci oraz Medale Klubu.

 Znaczek Klubu Szkół Westerplatte wykonany w formie naklejki samoprzylepnej, umieszczany jest na zaproszeniach, wydawnictwach, pismach klubowych, identyfikatorach, dyplomach.

Sztandar Klubu Szkół Westerplatte poświęcony został 27 kwietnia 1995 roku podczas uroczystej mszy św. w Katedrze na Wawelu przez kardynała Franciszka Macharskiego. Stałą siedzibą sztandaru jest Zespół Szkół Morskich w Gdańsku.

Hymn Klubu wybrany został w wyniku konkursu na XI Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte. Została nim Pieśń o chwale. Słowa hymnu napisała Jolanta Gałkowska, muzykę Stefan Dąbrowski, nauczyciele SP 1 w Rypinie.

Znak Pamięci, mosiężny krzyż z napisem Westerplatte, opracowany został przez prof. Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku Franciszka Duszenko. Znak umieszczany jest przez szkoły klubowe na grobach zmarłych Westerplatczyków.

                                                        

Medal Klubu został zaprojektowany i wykonany w Zespole Szkół Morskich w Gdańsku. Otrzymali je Westerplatczycy i szkoły, które organizowały sympozja. 18 kwietnia 1996 roku Medale Klubu otrzymali: Regina Wierzchowska - emerytowany dyrektor naszej Szkoły, Maria Ostrowidzka - emerytowany wicedyrektor, Barbara Wiśniewska - emerytowany dyrektor Szkoły, Teresa Krzyżanowska dyrektor Szkoły, Kurator Oświaty - prof. dr hab. Mirosław Krajewski, Adam Łapkiewicz - Burmistrz Miasta Rypina, Mariusz Rudol - zastępca burmistrza.

 

Klub Przodujących Szkół

Klub istnieje od 1986 roku w ramach Krajowego Komitetu Narodowego Czynu Pomocy Szkole jako ruch nowatorskich działań edukacyjnych, od 1991 roku w ramach Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole, które jest stowarzyszeniem pozarządowym, o pełnej samodzielności programowej, organizacyjnej i finansowej. Organizatorem klubu Przodujących Szkół był zespół wychowawczy pod przewodnictwem profesora Mikołaja Kozakiewicza. Warunki, które musiała spełniać szkoła ubiegająca się o przyjęcie do Klubu były następujące: dokonanie samooceny własnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej; podjęcie uchwały Rady Pedagogicznej o przystąpieniu do Klubu i uzyskanie pozytywnej opinii Kuratorium Oświaty;poddanie się lustracji dokonywanej przez przedstawiciela Rady Klubu i uzyskanie pozytywnej oceny

Dokumenty (samoocena, uchwała Rady Pedagogicznej, pozytywne zaopiniowanie przez organ prowadzący szkołę) zostały złożone do RK NCPS. Po ich przyjęciu Szkoła została poddana lustracji dokonanej przez przedstawiciela Rady Klubu, Marię Wasilewską - dyrektora SP 3 w Bydgoszczy. W dniu 14 stycznia 1987 roku otrzymaliśmy z RK NCPS potwierdzenie o ostatecznym przyjęciu wniosku Szkoły, który będzie rozpatrywany przez Zespół Wychowawczy. Ostatnim etapem był udział delegacji Szkoły w składzie: Barbara Wiśniewska - dyrektor, Jan Sochacki - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego i Małgorzata Lubomska - przewodnicząca Samorządu Szkolnego w posiedzeniu Zespołu Wychowawczego NCPS , które odbywało się w gmachu MEN w Warszawie, przewodniczył prof. Mikołaj Kozakiewicz. Szkoła została zaprezentowana i jako dwudziesta pierwsza przyjęta do Klubu. Akt nominacyjny oraz tablicę pamiątkową z napisem: UCZESTNIK KLUBU PRZODUJĄCYCH SZKÓŁ otrzymaliśmy 22 maja 1987 roku na uroczystości, która odbyła się w Galerii Rzeźb Starej Pomarańczami Łazienek Królewskich w Warszawie. W uroczystości udział brali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Narodowego Czynu Pomocy Szkole i Ministerstwa Kultury i Sztuki. Tablica pamiątkowa została wmontowana nad głównym wejściem do Szkoły, a jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło 18 kwietnia 1988 roku.

Odsłony: 6462